Hội đồng sáng lập
 PGS.TS.NGND. HUỲNH VĂN HOÀNG
Chủ tịch Hội đồng Sáng lập
 (Nguyên là hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM)

TS. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN    
P. Chủ tịch Hội đồng Sáng lập


TS. NGUYỄN PHƯỚC QUÝ QUANG
 P. Chủ tịch Hội đồng Sáng lập

ThS. 
TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG GIANG
                  Thành viên
         Hội đồng Sáng lập 


LÂM THỌ
Thành viên
Hội đồng Sáng lập