Ban Giám Hiệu

 
NGND. GS.TS. TRƯƠNG GIANG LONG
    Hiệu trưởng
 

TS.
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Phó Hiệu Trưởng

PGS.TS Dược học

TRẦN CÔNG LUẬN
Phó Hiệu Trưởng

 

TS.
NGUYỄN PHƯỚC QUÝ QUANG

Phó Hiệu Trưởng

 
1
Bạn cần hỗ trợ?