Ban Giám Hiệu
NGND. GS.TS. TRƯƠNG GIANG LONG
    Hiệu trưởng


TS.
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Phó Hiệu Trưởng

PGS.TS Dược học

TRẦN CÔNG LUẬN
Phó Hiệu Trưởng
(Nguyên là Giám đốc Trung tâm Sâm và Dược liệu - Viện dược liệu Bộ Y Tế)

TS.
NGUYỄN PHƯỚC QUÝ QUANG
Phó Hiệu Trưởng