Sứ mệnh và Tầm nhìn

 
 
I. Sứ mệnh
       Trường Đại học Công nghệ Miền Đông là nơi đào tạo những Dược sĩ, Kỹ sư, Cử nhân, Thạc sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành giỏi nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa bàn tỉnh Đồng Nai và toàn Khu vực Miền đông Nam bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
II. Tầm nhìn

        Đến năm 2030, xây dựng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông trở thành một trong những trường tư thục dẫn đầu khu vực Đông Nam bộ trong lĩnh vực đào tạo đại học theo hướng ứng dụng, sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Giá trị cốt lõi của MUT là: Lĩnh hội tri thức – Làm chủ tương lai