Thông báo Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 

                                                

Số: 29/TB-ĐHCNMĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018

 

                                THÔNG BÁO

      Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên

 

            Thực hiện công tác xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên năm học cuối khóa, bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy theo đúng quy chế, trường đại học Công nghệ Miền Đông thông báo điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên như sau:

  • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
  • Tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo được quy định;
  • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 điểm trở lên (thang điểm 4,0);
  • Điểm rèn luyện đạt loại trung bình trở lên;
  • Có chứng chỉ GDQP-AN và hoàn thành học phần GDTC;
  • Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của nhà trường;
  • Có chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;
  • Có chứng chỉ kỹ năng mềm (đối với sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy);
  • Hoàn thành tất cả các khoản tài chính học tập (Được phòng Tài chính – Kế hoạch xác nhận);
  • Có đơn gửi phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp (theo mẫu).

 

 

Nơi nhận:

- HĐQT & BGH để theo dõi;

- Các Khoa/Phòng/Ban/TT để thực hiện;

- Sinh viên trường ĐH Công nghệ Miền Đông;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nhà giáo Nhân dân

Thiếu tướng. GS. TS Trương Giang Long

 

 

 

 

                                                                                                                       

1
Bạn cần hỗ trợ?