Thông báo về việc xét tuyển đại học chính quy và xét tuyển đại học chính quy dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia - TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019


Xem trực tuyến