Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khu U - Trường ĐH Công nghệ Miền Đông
0976.706.662

Giới thiệu Thư viện

THƯ VIỆN

1. Chức năng

Thư viện là trung tâm thông tin, trung tâm văn hóa, khoa học của Trường ĐHCNMĐ. Thư viện có chức năng cung cấp tri thức và thông tin - tư liệu về các lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài nước, phục vụ hoạt động đảo tạo, nghiên cứu khoa học của trường. Thư viện có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu, sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, , các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác, hướng dẫn và quản lý công tác quyển sở hữu trí tuệ của trường.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin vẻ các lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài nước phù hợp với nhiệm vụ đào đạo và NCKH của Trường ĐHCNMĐ đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên thông tin đó.

- Tổ chức cho đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên của trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do thư viện quản lý:

-  Tổ chức kho mở theo môn loại tri thức, phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học - công nghệ;

- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tra cứu điện tử để bạn đọc - người dùng tin tìm tài liệu nhanh chóng;

-  Thông báo kịp thời những tài liệu mới, nguồn tin mới;

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các tài liệu, sách báo tạp chí, các nguồn tin điện tử;

- Có trách nhiệm phối hợp, hợp tác tốt về mặt nghiệp vụ với các thư viện, trung tâm thông tin lớn ở Trung ương như Trung tâm thông tin KH&CN quốc gia và Liên hiệp Thư viện các trường đại học; liên thông với hệ thống thông tin - thư viện của cả nước.

- Thu nhận những ấn phẩm đo trường xuất bản, các luận văn cao học, luận án tiến sĩ được bảo vệ tại trường hoặc người viết luận văn, luận án là cán bộ của trường.

- Kiểm kê tài liệu theo định kỳ hàng năm.

- Phối hợp chặt chẽ với các khoa, các phòng ban chức năng trong trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Mục tiêu

Đảm bảo thư viện hoạt động theo chiến lược phát triển chung của Nhà trường và được quản lý một cách khoa học, hiệu quả và có trách nhiệm.

- Phát triển và duy trì các chính sách và kế hoạch hướng tới người sử dụng và lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm.

- Phát huy tối đa khả năng và tiềm lực của các cán bộ thư viện để họ có thể làm việc một cách hiệu quả, có trách nhiệm và sáng tạo.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ thư viện có khả năng sử dụng thành thạo và sáng tạo chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

- Duy trì và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện nhằm phát huy tối đa hiệu quả và hiệu suất phục vụ để cung cấp và phân phối các dịch vụ thông tin.

- Hỗ trợ và mở rộng quá trình dạy và học thông qua việc phân phối và đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông tin.

- Cung cấp môi trường thông tin phong phú, đa dạng để hỗ trợ và khuyến khích tốt nhất cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao vị thế của trường thông qua sự đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện, sự hợp tác với các tổ chức ở trong và ngoài nước và sự đóng góp của các cán bộ thư viện cho xã hội.

4. Kết quả thực hiện:

Đến nay, kho tài liệu của thư viện có trên 4.000 bản tài liệu với các môn loại về dược, luật, ngôn ngữ Anh, kỹ thuật và các tài liệu tổng quát.

Diện tích thư viện là: 182 m2 ; có các phòng: Phòng đọc, Phòng mượn với tổng số 80 chỗ ngồi.

Nhìn chung, cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được cải thiện rõ rệt, số lượng máy tính và trang thiết bị phục vụ cho việc khai thác tìm thông tỉn, tài liệu  khá nhiều; cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên.

5. Chiến lược xây dựng và phát triển thư viện giai đoạn 2019-2025

Mục tiêu

• Thực hiện những bước cơ bản tiếp theo làm nền tảng cho việc phát triển thư viện điện tử;

• Kết nối hệ thống thông tin tư liệu của các khoa, trung tâm nghiên cứu với Thư viện, tạo thành một hệ thống thông tin, tư liệu thông nhất trong toàn trường:

• Bước đầu xây dựng hệ thống thư viện đạt chuẩn của một thư viện hiện đại, với nguồn tài nguyên thông tin về các ngành khoa học công nghệ phong phú, đa dạng, đáp ứng về cơ bản nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan.

Tầm nhìn

Hướng tới những năm sau 2020, xây dựng thư viện trở thành TRUNG TÂM THÔNG TIN, TƯ LIỆU hiện đại, ngang tầm các thư viện đại học khu vực Đông Nam Bộ, phục vụ nghiên cứu, đào tạo các ngành khoa học công nghệ không chỉ trong phạm vi Đồng Nai mà cả khu vực phía Nam.