Trung tâm Thí nghiệm - Thực Hành

Khu U - Trường ĐH Công nghệ Miền Đông
02516.284.555

Giới thiệu

 

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành (TN-TH) Trường ĐHCNMĐ tiền thân là phòng thí nghiệm - thực hành trực thuộc Khoa Dược, ra đời gắn với sự hình thành, phát triển của Khoa Dược. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao phù hợp với xu thế, định hướng phát triển mới của nhà trường, ngày 23/7/2018, HĐQT và BGH đã quyết định tách phòng TN-TH ra khỏi Khoa Dược và thành lập Trung tâm TN-TH hiện nay.

Trung tâm TN-TH có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, điều hành công tác tổ chức thí nghiệm thực hành (TNTH) trong phạm vi toàn trường; trực tiếp triển khai công tác quản lý TNTH tại các cơ sở đào tạo của trường: Quản lý, vận hành và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phòng TNTH; tổ chức hướng dẫn TNTH các môn học được giao tại các cơ sở đào tạo.

Những nhiệm vụ chính của Trung tâm TN-TH:

1. Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý, văn bản hướng dẫn triển khai công tác TNTH trong phạm vi toàn trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động, đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm các quy định quản lý đã được ban hành.

2. Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phòng TNTH phục vụ công tác quản lý, hướng dẫn TNTH cho người học và công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và người học tại các cơ sở đào tạo:

a) Đề xuất, xây dựng kế hoạch, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ theo định kỳ. Tổ chức thực hiện kế hoạch khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

b) Đầu các kỳ học, năm học thực hiện việc cung cấp thông tin về năng lực phục vụ TNTH của từng phòng TNTH để các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch TNTH;

c) Phối hợp với các đơn vị trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành kế hoạch, lịch sử dụng trang thiết bị TNTH theo kế hoạch đào tạo;

d) Thực hiện công tác phục vụ hành chính việc hướng dẫn TNTH, sử dụng trang thiết bị TNTH do Trung tâm quản lý theo lịch đã được Hiệu trưởng phê duyệt, hoặc các khoa, đơn vị giáo vụ, đào tạo, bồi dưỡng đã phối hợp xây dựng và ban hành (bao gồm các công việc: đảm bảo các điều kiện vật chất phòng TNTH; lập sổ theo dõi nhật ký phòng TNTH; đóng mở cửa; vệ sinh công nghiệp; theo dõi nề nếp; báo cáo tổng hợp và xác nhận giờ TNTH,…

3. Thực hiện việc hướng dẫn TNTH đối với một số nội dung, môn học, học phần được giao tại các cơ sở đào tạo:

a) Thực hiện hướng dẫn TNTH các môn học, học phần được giao đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng;

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả TNTH của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

c) Tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn thí nghiệm thực hành mà Trung tâm hướng dẫn cho phù hợp với nội dung thí nghiệm thực hành của môn học được Hiệu trưởng nhà trường giao;

d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm;

đ) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Trung tâm theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự của Trung tâm; quản lý cán bộ, giảng viên của Trung tâm và tổ chức đánh giá theo quy định của nhà trường.

5. Trực tiếp làm đầu mối tổ chức sửa chữa các hệ thống trang thiết bị, phòng TNTH phục vụ công tác tổ chức, hướng dẫn TNTH tại các cơ sở đào tạo của nhà trường.

6. Đề xuất các giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phòng TNTH; tìm kiếm, đề xuất, tổ chức các hoạt động dịch vụ KHCN, đào tạo dưới hình thức hợp đồng dịch vụ. Tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện sau khi được nhà trường phê duyệt.

7. Báo cáo định kỳ và bất thường tình hình hoạt động của Trung tâm theo quy định của Nhà trường. Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của đơn vị.

8. Giám đốc trung tâm được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; được Hiệu trưởng ủy quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên quan; được tham gia các Hội đồng tư vấn có liên quan của nhà trường; chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; tham gia việc xét khen thưởng, kỷ luật, nâng hạ bậc lương, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm; tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật trong trường hợp trang thiết bị, dụng cụ bị hư hỏng, mất cắp do các nguyên nhân chủ quan của Trung tâm.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan khi được Hiệu trưởng Nhà trường  giao (phục vụ với hoạt động có liên quan đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt; các cuộc thi chuyên môn, tiếp các đoàn khách tham quan, các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường,…).

Với mục tiêu đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm, Trung tâm luôn tạo môi trường tốt nhất để sinh viên học tập, thực hành và rèn luyện kỹ năng tay nghề. Trung tâm thường xuyên bám sát chương trình đào tạo, xây dựng các phương án giúp người học giải quyết các vấn đề thực tiễn có phương pháp và hệ thống. Trung tâm tập trung vào đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nền kimh tế - xã hội đang phát triển..

Với đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề và chương trình đào tạo chất lượng nên số lượng sinh viên về học tập - thực hành tại Trung tâm tăng nhiều qua năm tháng.

Trung tâm phấn đấu trở thành đơn vị được công nhận là đơn vị xuất sắc về đào tạo tay nghề trong lĩnh vực dược học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường./.

Tiết thí nghiệm thực hành của sinh viên Khoa Dược