Công nghệ kỹ thuật ô tô

                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    -----------------------                                                                                   -------------------