PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

QL1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516) 253232
xuantai3009@gmail.com

Quyết định V/v Ban hành Quy trình giám sát các chính sách của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

      

            BỘ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

                                                           

QUY TRÌNH GIÁM SÁT CÁC CHÍNH SÁCH CỦA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 

Bước 1: Thông báo lấy ý kiến các đơn vị, cá nhân về các chính sách

Phòng TCHC dự thảo thông báo.

Thông báo nêu rõ hình thức lấy ý kiến và thời hạn lấy ý kiến.

Thông báo phát hành rộng rãi bằng đường công văn, website.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan

Thu thập ý kiến đóng góp với sự tham gia của nhiều thành phần trong và ngoài trường. Các bên liên quan được xác định là cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, doanh nghiệp và xã hội.

Rà soát kết quả thực hiện các chính sách.

Kết quả lấy ý kiến phải được tổng hợp bằng văn bản gửi báo cáo Ban Giám hiệu theo tháng.

Bước 3: Báo cáo kết quả giám sát

Phòng TCHC tổng hợp ý kiến gửi Ban Giám hiệu.

Kết quả giám sát phải được lập thành văn bản gửi các đơn vị trong trường và báo cáo Ban Giám hiệu

 

 

Tải file đính kèm: