PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

QL1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516) 253232
xuantai3009@gmail.com

Thông báo Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG           

                        Số: 01/TB-ĐHCNMĐ                               Đồng Nai, ngày  31  tháng 12  năm 2013

 

  THÔNG BÁO

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

 

          Căn cứ Kế hoạch chiến lược phát triển;

Nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của MUT,

Nhà trường thông báo đến tất cả các bên liên quan tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông như sau:

Sứ mệnh: Trường Đại học Công nghệ Miền Đông là nơi đào tạo những Dược sĩ, Kỹ sư và Cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành giỏi nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa bàn tỉnh Đồng Nai và toàn Khu vực Miền đông Nam bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn: Đến năm 2025, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ đa ngành của Việt Nam theo hướng ứng dụng thực tiễn phục vụ cộng đồng.

Giá trị văn hóa của MUT là: Lĩnh hội tri thức – Làm chủ tương lai

                                                                  

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Tải file đính kèm: