PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516) 253232
xuantai3009@gmail.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE

 

Họ tên người sử dụng xe: …………………………………………Chức vụ: ………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………

Nơi đến  công tác: …………………………………………………………………………...

Nội dung công việc: …………………………………………………………………………

Số cán bộ đi cùng: …………………………………………………………………………..

Địa điểm và thời gian đón: ……………………………………………………………….....

Đi từ ……giờ  ..….ngày ..…tháng … . .đến .… ..giờ ……ngày …...tháng… ..năm……….

 

   Ban giám hiệu                        Phòng TC – HC

 

           Ngày ……..tháng …….năm ……

    Người đề xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE

Họ tên người sử dụng xe: …………………………………………Chức vụ.: ……………..

Đơn vị: ……………………………………………………………………..………………..

Nơi đến  công tác: ………………………………………………………..………………….

Nội dung công việc: ……………………………………………………;.………………..…

Số cán bộ đi cùng: ……………………………………………………..………………..…..

Địa điểm và thời gian đón: ………………………………………………………………….

Đi từ ……giờ  .….ngày ...…tháng … . .đến .… ..giờ ……ngày …….tháng… ...năm……

 

      Ban giám hiệu                     Phòng TC – HC  

   

 

       Ngày ……..tháng …….năm ……

Người đề xuất