Thông báo về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ (Đợt 2 năm 2018)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/TB-ĐHCNMĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

                                                     THÔNG BÁO

                         Về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ (Đợt 2 năm 2018)

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 30/11/2017 về việc tổ chức kỳ thi phụ của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông;

            Căn cứ thông báo số 36/TB-ĐHCNMĐ-PĐT ngày 25/12/2017 về việc quy định điều kiện dự thi kỳ thi phụ của Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Miền Đông,

            Trường Đại học Công nghệ Miền Đông thông báo đến sinh viên chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2015 về thời gian đăng ký và dự thi kỳ thi phụ đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

     - Những sinh viên chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2015 bị điểm F ở kỳ thi chính thuộc các học phần của năm học 2017-2018.

     - Những sinh viên chính quy khóa 2014 và liên thông khóa 2015 đủ điều kiện dự thi kỳ thi chính nhưng xin hoãn thi có lý do chính đáng và đã được nhà trường đồng ý.

Lưu ý: Những sinh viên bị cấm thi ở kỳ thi chính sẽ không được tham gia kỳ thi phụ.

2. Thời gian và địa điểm nộp đơn đăng ký thi kỳ thi phụ:

     - Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/07/2018.

     - Địa điểm nộp đơn: Phòng Đào tạo

3. Thời gian và địa điểm thi kỳ thi phụ:

     - Thời gian thi: Tháng 08/2018 (Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau)

     - Địa điểm thi: Trụ sở chính - Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (Quốc lộ 1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)

4. Lệ phí dự thi:

     - Môn lý thuyết: 200.000 đồng/môn

     - Môn thực hành: 400.000 đồng/môn

5. Nhiệm vụ của sinh viên:

     - Nộp đơn đăng ký thi kỳ thi phụ (sinh viên tải đơn tại website: mut.edu.vn) đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên tự ý bỏ thi kỳ thi phụ thì phải đăng ký học lại.

     - Đóng lệ phí thi để được dự thi.

Lưu ý: Đơn đăng ký dự thi chỉ hợp lệ khi sinh viên điền đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin có trên đơn.

Nơi nhận:

- Các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc trường;

- Các Khoa/Bộ môn trực thuộc trường;

- Tất cả sinh viên;

- Lưu TC-HC.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nhà giáo Nhân dân

Thiếu tướng. GS. TS Trương Giang Long