Thông báo về việc tổ chức khóa học và sát hạch chuẩn đầu ra tiếng Anh năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số:    38A /TB-ĐHCNMĐ                                                 Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức khóa học và sát hạch chuẩn đầu ra tiếng Anh năm 2018

(khóa 0115132, 0115134, 0115136,0115137, DH161305)

 

- Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

- Căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp của sinh viên toàn trường;

Nhà trường thông báo tổ chức khóa học số 03 và thi sát hạch chuẩn đầu ra tiếng Anh năm học 2018 như sau:

1. Thời gian, thời lượng, học phí:

- Thời gian học: dự kiến giữa tháng 8/2018 (sẽ có lịch cụ thể)

- Thời lượng chương trình: 120 tiết

- Lịch học: Trung tâm dự kiến mở các lớp theo thời khóa biểu sau:

       +Các lớp học 01 ngày/tuần

       + Các lớp học 02 ngày/tuần

- Thời gian học vào các ngày thứ 2,4,5,6, Thứ 7, Chủ Nhật

       + Buổi sáng: 08:00 – 11:00

       + Buổi chiều: 13:30 – 16:00

- Học phí, tài liệu và lệ phí thi: 4,000,000 đồng

2. Hình thức đăng ký:

a. Đăng ký theo lớp

Lớp trưởng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Khu U – Trường ĐH Công Nghệ Miền Đông) để đăng ký số lượng sinh viên theo học (Gửi kèm danh sách học viên).

b. Đăng ký cá nhân:

Sinh viên liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Khu U – Trường ĐH Công Nghệ Miền Đông) để đăng ký trực tiếp.

*Lưu ý: Mẫu phiếu đăng ký: sinh viên có thể tải trên Cổng thông tin sinh viên. Dán ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày dự thi, ghi rõ họ tên, mã số sinh viên ở mặt sau ảnh.   

3. Nơi đóng học phí:

Sau khi đăng ký học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính để đóng học phí (Khu A1 – Trường Đại học Công nghệ Miền Đông)

4. Nhận giáo trình và lịch học:

Học viên xuất trình biên lai học phí để nhận giáo trình và lịch học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Khu U – Trường Đại học Công nghệ Miền Đông).

 

* Để biết thêm chi tiết và giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Khu U – Trường Đại học Công nghệ Miền Đông)

Ms. Ngô Phương Hà

Điện thoại: 0907 660 791

Email: hangophuong2012@gmail.com

 

Nơi nhận:

- Ban website

- Lưu: TC-HC; THNN

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

NGND. Thiếu tướng. GS.TS.

Trương Giang Long