LỊCH THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 04

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                   Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

       
   
     

Số:  07 /TB-TTNN-TH                                                                                                Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch thi Tin học chuẩn đầu ra Đợt 04/2018 

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 04/2018
như sau:

  • Ngày thi         : Chủ Nhật, ngày 28/10/2018
  • Thời gian       : 9:00 - 10:30
  • Địa điểm thi  : Cơ sở Dầu Giây

 

*Ghi chú:      

  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
  • Sinh viên mang theo giấy báo dự thi và chứng minh nhân dân để làm thủ tục dự thi.

 

 

Nơi nhận:                                                                                               KT.GIÁM ĐỐC

  • Website,                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Lưu: VT.

                                                   (đã ký)

                                                          PHẠM THÀNH TRUNG

 

 

   

Tải file đính kèm: