THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 08/12/2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 07/TB-TTNN-TH                                                                                    Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch thiTiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 07/2018 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 07/2018 như sau:

  • Ngày thi         : Thứ Bảy, ngày 08/12/2018
  • Thời gian thi  :  13:30 - 15:30
  • Địa điểm thi:  Cơ sở Dầu Giây

 

*Ghi chú:      

  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
  • Sinh viên mang theo giấy báo dự thi và chứng minh nhân dân để làm thủ tục dự thi.
  • Sinh viên xem danh sách dự thi trong tệp đính kèm.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                             GIÁM ĐỐC

  • Website,                                                                                                                                                         (đã ký)
  • Lưu: VT.

                                                                                                                     ThS. Phạm Thị Tuyết

Tải file đính kèm: