Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

QL1A, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02516.554.777
hangophuong2012@gmail.com

THÔNG BÁO CHIÊU SINH TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA THÁNG 12/2018

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                       

           Số: 08/TB-ĐHCNMĐ                                                                                         Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP TIN HỌC CHUẨN RA

Ngày khai giảng: Tháng 12

 

I. Thời gian, thời lượng, học phí:

  • Thời lượng chương trình: 90 tiết
  • Thời gian học vào các ngày: Thứ Bảy và Chủ Nhật
  • Buổi sáng: 08:00 – 11:30
  • Buổi chiều: 13:30 – 16:30
  • Học phí, tài liệu và lệ phí thi: 2,100,000 đồng
  • Số lượng: 30 - 45 sinh viên/lớp

II. Hình thức đăng ký:

Sinh viên liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Khu U – Trường Đại học Công nghệ Miền Đông) để đăng ký.

III. Thông tin liên hệ:

Cô Ngô Phương Hà

Điện thoại: 025 1655 4777

Email: hangophuong2012@gmail.com

                                                                                 

                                                                TRUNG TÂM NN-TH

                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                (đã ký)

                                                               ThS. Phạm Thị Tuyết