Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

QL1A, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02516.554.777
hangophuong2012@gmail.com

LỊCH THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 07: 26/01/2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                       Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

Số: 11/TB-TTNN-TH                                       Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch thi Tin học chuẩn đầu ra Đợt 07

Ngày thi: 26/01/2019

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 07
như sau:

  • Ngày thi                    : Thứ Bảy, ngày 26/01/2019
  • Thời gian thi             : 8:00 – 09:30
  • Địa điểm thi              : Dầu Giây

 

 

*Ghi chú:      

  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
  • Sinh viên mang theo giấy báo dự thi và chứng minh nhân dân để làm thủ tục dự thi.
  • Sinh viên vui lòng xem phòng thi tại website http://sinhvien.mut.edu.vn.
  • Sinh viên đăng ký thi lại đợt này vui lòng nộp Đơn xin thi lại, 04 ảnh 3x4, 01 CMND photo và lệ phí thi trước ngày 10/01/2019.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC

  • Website,                                                                                  
  • Lưu: VT.                                                                                                                       (đã ký)

 

                                            ThS. Phạm Thị Tuyết