Thông báo về việc kết thúc thời gian ở Ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018 và đăng ký ở Ký túc xá năm học 2018-2019