Hội đồng cố vấn


                                                                                                                  

NGND. Thiếu tướng. GS. TS. TRƯƠNG GIANG LONG

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Bộ Công an,

Giám đốc Học viện Chính trị công an nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn