Thú Y

                 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHCNMĐ  ngày 20 tháng 06  năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông)

 
Tên chương trình               :   Chương trình đào tạo Thú y
Trình độ đào tạo                :   Đại học hệ Chính quy
Ngành đào tạo                    :  Thú y 
Mã số                                  :  7640101
Loại hình đào tạo              :   Chính quy
               

CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, hồ sơ, quy định mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Căn cứ nhu cầu về nguồn nhân lực cán bộ thú y có trình độ đại học trong thời gian trước mắt và lâu dài tại tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung;

Căn cứ vào số liệu thu thập được từ dữ liệu tuyển sinh trong những năm gần đây của các trường có ngành Thú y cho thấy số lượng thí sinh dự thi vào ngành Thú y rất đông (trên dưới 3000 thí sinh/ năm). Điều đó chứng tỏ nhu cầu được học tập và đào tạo những ngành này là rất lớn. Trong khi đó tại Tỉnh Đồng Nai hiện nay vẫn chưa có trường đại học nào đào tạo ngành Thú y, hàng năm nhiều trường đại học đã và đang mở các lớp đào tạo từ xa ngành Thú y tại địa phương. Nhận thấy được điều đó, Truờng Đại học Công nghệ Miền Đông tiến hành các thủ tục xin mở mã ngành Thú y để phần nào đáp ứng nhu cầu học tập của người học thuộc tỉnh Đồng Nai và khu vực Miền Đông Nam Bộ nói riêng, cũng như góp phần đào tạo ra đội ngũ nhân lực phục vụ cho các địa phương khác trong cả nước nói chung.

Sau thời gian tuyển sinh và đào tạo Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã  chuẩn bị các điều kiện về giảng viên, trang thiết bị giảng dạy và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ngành Thú y;

Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã dựa trên chương trình khung ngành Thú y của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT, ngày 24/02/2011; đồng thời có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có đào tạo ngành Thú y lâu đời ở Việt Nam như: Học viện Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Nông Lâm TP HCM, Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Tây Nguyên. Đặc biệt là sự đóng góp ý kiến quý báu của giảng viên các khoa Chăn nuôi Thú y và khoa Thú y của các trường đại học trong cả nước, cán bộ nghiên cứu của Viện Thú y và chuyên gia của Hội Thú y Việt Nam để hoàn thiện chương trình đào tạo này.

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cán bộ khoa học trình độ đại học ngành Thú y có kiến thức cơ bản và chuyên môn vững chắc, có thái độ lao động nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích nghi với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Có kiến thức cơ bản vững chắc, có kiến thức về sinh lý học, bệnh lý học, dịch tễ học, dược lý học và miễn dịch học thú y.

Có kỹ năng chẩn đoán bệnh động vật nuôi, phòng và trị bệnh, tổ chức kiểm soát dịch bệnh động vật.

Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong điều trị và bảo vệ vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết, hợp tác trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành thú y, các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyên ngành chăn nuôi, thú y và các ngành khác.

Sinh viên tốt nghiệp có thể học thêm một bằng đại học khác cùng nhóm ngành hoặc học tiếp bậc thạc sĩ hay tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước theo qui chế của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

1.4. Trình độ ngoại ngữ, tin học:

Sinh viên ra trường đạt trình độ A tin học và chứng chỉ Tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.

 

2. Thời gian đào tạo: 5 năm

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 166 Tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh)

Cấu trúc chương trình

Số tín chỉ

Kiến thức giáo dục đại cương

50

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

114

  • Kiến thức cơ sở ngành

32

  • Kiến thức ngành và chuyên ngành

60

  • Kiến thức bổ trợ

4

  • Thực tập nghề nghiệp

8

  • Khoá luận tốt nghiệp

10

Tổng

164

 

4. Đối tượng tuyển sinh: 

Học sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương

 

 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Áp dụng “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” Quy chế 43 và Thông tư số 57/2012/TT-BGD ĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

6. Thang điểm:

Thực hiện theo Điều 22 và Điều 23  “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành theo Quy chế 43 và Thông tư số 57/2012/TT-BGD ĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

×
Tư Vấn Trực Tuyến HOTLINE: 0981.767.568 tuyensinhmut@gmail.com Đề án tuyển sinh Đăng ký xét tuyển